نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استاندارها

تعداد بازدید:۳۳۰

مسئول بسته :

دکتر مهناز افشاری

محور:

طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه­ای دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی

اهداف:

نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی

طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی

تضمین و ارتقاء مستمر کیفیت در دانشگاه­ها و دانشکده های علوم پزشکی

شاخص های پایش:

تعداد آیین نام هها و دستورالعمل های مربوط به ساختار و فرآیند اعتباربخشی دانشگاه­ها و دانشکده­های علوم پزشکی کشور در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تعداد استانداردهای اعتباربخشی موسسهای دانشکده­ها، مصوب شده در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تعداد بازدیدهای انجام شده از دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

تعداد دانشکده های اعتباربخشی شده در کشور

استقرار و اجرای نرم افزار شناسنامه دانشکده ها

محور:

طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای مراکز آموزشی درمانی )مراکز ارائه خدمات آموزشی(

اهداف:

ساماندهی صدور مجوز آموزشی برای مراکز آموزشی درمانی بر اساس معیارهای ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی

نظام مند نمودن فرآیند نظارت و ارزیابی از مراکز آموزشی درمانی و اعطاء مجوز آموزشی آنها

طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسهای مراکز آموزشی درمانی کشور

شاخص های پایش:

تعداد آیین نام هها و دستورالعمل های مربوط به ساختار و فرآیند اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی کشور تصویب شده در شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

تعداد استانداردهای اعتباربخشی موسسهای مراکز آموزشی درمانی، مصوب شده در شورای گسترش دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

استقرار و اجرای نرم افزار شناسنامه مراکز آموزشی درمانی

تدوین آیین نامه اجرایی صدور مجوز آموزشی برای مراکز آموزشی درمانی

تعداد بازدیدهای انجام شده از مراکز آموزشی درمانی

تعداد مجوزهای اعطاء شده برای مراکز آموزشی درمانی

نسبت مراکز آموزشی درمانی در هر استان و کشور که اطلاعات خود را در نرم افزار شناسنامه بیمارستان­های آموزشی تکمیل کرده اند.

نسبت مراکز آموزشی درمانی اعتباربخشی شده در هر استان و کشور

محور:

اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

اهداف:

شناسایی نقاط قوت و ضعف در برنامه های آموزشی)کوریکولوم ها(به منظور ارائه بازخورد به مسئولین ذی ربط و گروههای بازنگری کوریکولوم در سطح کشور و دانشگاه ها جهت ارتقاء مستمر کیفیت

نظام مند نمودن فرایند نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی

طراحی و اجرای فرایند اعتباربخشی برنامه های آموزشی بصورت ادواری

شاخص های پایش

تدوین معیارهای اعتباربخشی برنامه های آموزشی

تدوین آئین نامه اجرایی انجام اعتباربخشی برنامه ای

تعداد استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای تصویب و ابلاغ شده

نسبت برنامه های آموزشی اعتباربخشی شده در کشور به کل برنامه ها

محور:

استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پزشکی

اهداف:

تدوین استانداردهای فرایندهای آموزشی

توانمندسازی گروه های آموزشی

ارزشیابی داخلی فرایندهای آموزشی بر اساس استانداردهای تدوین شده

شاخص های پایش:

تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشی که جهت تحقق استانداردهای فرایندی توانمندسازی شده اند.

تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشی که بر اساس استانداردهای فرایندی ارزشیابی شده اند.

تعداد گروه ها و دپارتمان های آموزشی که واجد استانداردهای فرایندی می باشند.