مرجعیت علمی و آینده نگاری

تعداد بازدید:۲۶۲

مسئول بسته:

دکتر شیرین براتی

محور:

طراحی نظام رصد حرکت در مسیر مرجعیت علمی در آموزش علوم پزشکی

اهداف:

تحلیل مفهومی و تعیین ویژگی های تعریفی مرجعیت علمی در حوزه آموزش علوم پزشکی

تعیین شاخص های مرجعیت علمی

توسعه سنجه ها و نظام جمع آوری اطلاعات در مورد مرجعیت علمی

شاخص های پایش:

تعداد شاخص های احصا شده برای مرجعیت علمی

میزان سنجه های ارزیابی تحقق مرجعیت علمی

 محور:

تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه تحقق مرجعیت در آموزش علوم پزشکی در افق چشم­انداز

اهداف:

تحلیل روندها و ابرروندهای حاکم بر آموزش علوم پزشکی

تحلیل پویایی یا داینامیسم زیرحوزه های دانش، فناوری و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

تدوین سناریوهای ممکن، محتمل و مطلوب برای آموزش علوم پزشکی

تعیین اهداف و غایت های توسعه آموزش علوم پزشکی

تعیین الزامات، زیرساخت ها و اقدامات ضروری برای نیل به تعیین اهداف و غایت های توسعه آموزش علوم پزشکی

شاخص های پایش:

تدوین سند آینده نگاری و نقشه راه مرجعیت آموزش علوم پزشکی

محور:

طراحی و استقرار نظام نوآوری در حوزه آموزش علوم پزشکی ۱

اهداف:

توسعه و استقرار سامانه ملی ثبت، مرور و به اشتراک گذاری نوآوری های آموزشی

توسعه و استقرار سامانه مخزنی۲، آرشیو فایل های حجمی )مدیا فایل( نوآوری های آموزشی

استقرار نظام حمایت های اجرایی و علمی از نوآوری های آموزشی

استقرار نظام حمایت های مالی از نوآوری های آموزشی

شاخص های پایش:

تعداد نوآوری های آموزشی ثبت شده در سامانه ملی

تعداد فایل های حجمی آرشیو شده در سامانه مخزنی

تعداد نوآوری های آموزشی مورد حمایت

میزان حمایت مالی از نوآوری های آموزشی

محور:

استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

اهداف:

شناسایی، اکتساب، توسعه و بکارگیری دانش در آموزش پزشکی در سطح کشور

تعیین اولویت های آموزش پزشکی بر مبنای نیازهای ملی و مبتنی بر آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

حمایت از ترجمان و کاربست نتایج پژوهش، مخصوصاً طرح های کلان و استراتژ کی، در زمینه ارتقاء آموزش پزشکی

هدایت، نظارت و حمایت مادی و معنوی از نوآوریهای آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی

حمایت از دانشگاه های علوم پزشکی در جهت تبدیل نتایج تحقیقات به اقدامات عملی در ارتقاء آموزش پزشکی کشور

شاخص های پایش:

استقرار مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

تعداد پروژه های واگذار شده از سوی مرکز

میزان اعتبارات و گرنت های اعطا شده برای اجرای پروژه ها