معرفی واحد

تعداد بازدید:۸۹

آموزش بالینی عبارت است از کلیه فرآیندهای یاددهی و یادگیری مرتبط با دروس کارآموزی، کارورزی و کارآموزی در عرصه، که در محیط های بالینی بیمارستان، درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشکده علوم پزشکی ساوه و غیر وابستۀ پذیرای فراگیران صورت می پذیرد. به عبارت دیگر آموزش بالینی مجموعهای از فعالیتهای یاددهی و یادگیری در محیط بالینی است که در آن استاد بالینی، دانشجو و محیط بالینی هر یک سهمی قابل توجه در مهارت آموزی ایفا می نمایند و هدف از آن، ایجاد تغییرات قابل اندازه گیری در فراگیر برای انجام مراقبتهای بالینی است. در این مرحله، فراگیر با یادگیری مهارتهای بالینی تجارب لازم را کسب نموده و فرصتی می یابد تا دانش نظری خود را به مهارتهای ذهنی، حرکتی و اجتماعی که لازمه مراقبت از بیمار است تبدیل نماید. پیچیدگی یاددهی و یادگیری در این محیط باعث شده است تا متخصصین از ابعاد مختلفی به آن بپردازند. شناسایی عوامل موثر در کاهش یادگیری عملی فراگیران از اصول مهم در برنامه ریزی آموزشی بالینی به شمار می آید. بدیهی است محیط آموزش بالینی به عنوان شبکهای متقابل و پیچیده از عواملی است که بر پیآمدهای یاددهی و یادگیری بالینی مؤثر هستند.