واحد استعدادهای درخشان و المپیاد

تعداد بازدید:۱۹

مسئول واحد استعدادهای درخشان:

خانم دکتر فهیمه آق

استادیار علوم تغذیه

اعضای کمیسیون حمایت از استعدادهای درخشان

ردیف

اعضا

سمت

1

دکتر محمود کریمی

ریاست دانشکده

2

دکتر مرتضی همت

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

3

دکتر گلی ارجی

مدیر مرکز مطالعات

4

دکتر محمد طاهر

مدیر آموزش

5

دکتر رضا نعمتی

مدیر امور فرهنگی

6

دکتر فهیمه آق

مدیر واحد استعدادهای درخشان و المپیاد

7

دکتر میثم رحمانی

عضو هیات علمی