واحد ارزشیابی دانشجو و آنالیز آزمون

تعداد بازدید:۱۸

ردیف

اعضا

سمت

1

دکتر مرتضی همت

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

2

دکتر گلی ارجی

مدیر مرکز مطالعات

3

دکتر محمد طاهر

مدیر آموزش

4

سرکار خانم مولود میاهی

آمار زیستی