اعضای شورای آموزش بالینی

تعداد بازدید:۳۵۴
1 معاون آموزشی دانشکده دکتر مرتضی همت
2 مدیر امور آموزشی دکتر نعمت اله عزیزی
3 مدیر EDC دکتر مهناز افشاری
4 مسئول مرکز مهارت‌های بالینی خانم سمیه خادمی
5 رئیس اداره پرستاری دکتر نیره باغچقی
6 معاون آموزشی بیمارستان مدرس دکتر آرزو سمائی
7 مسئول اعتبار بخشی بیمارستان مدرس آقای رسول بهادر
8 EDOکارشناس خانم مرضیه پناهی