اعضای شورای آموزش بالینی

تعداد بازدید:۹۸

 

معاون آموزشی دانشکده

دکتر مرتضی همت

مدیر امور آموزشی

دکتر نعمت اله عزیزی

EDC مدیر

دکتر گلی ارجی

رئیس اداره پرستاری

دکتر نیره باغچقی

معاون آموزشی بیمارستان مدرس

دکتر آرزو سمائی

مسئول اعتبار بخشی بیمارستان مدرس

آقای رسول بهادر

EDO کارشناس

خانم مرضیه پناهی