بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۸۹

مسئول بسته :

دکتر پریسا حسینی

محور:

تدوین و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور

اهداف:

شناسایی ظرفیت های موجود در دانشگاه­های داخل کشور برای فعالیت های بین المللی و ماموریت محور کردن  دانشگاههای کشور جهت برقراری با کشورهای منطقه و جهان

شناسایی بازارهای آموزش عالی سلامت موجود در منطقه و جهان جهت حضور دانشگاه­های داخل کشور در عرصه های بین المللی و جلب ذهن های فعال و برتر از ملیت های مختلف و نتیجتاء پیشرفت علمی و تحقیقاتی موثرتر دانشگا ههای علوم پزشکی

بهبود و گسترش حضور جهانی دانشگاه های علوم پزشکی در مجامع علمی بین المللی و شناساندن توانائی­های علمی و آموزشی جمهوری اسلامی ایران در زمینه علوم پزشکی در سطح دنیا ایجاد همکاری با صنعت و اقتصاد برتر ملل مختلف از طریق ایجاد همکاری های تحقیقاتی با آنها و بهبود بخشیدن و ایجاد تنوع مفید علمی و فرهنگی از طریق تبادل دانشجو با دانشگاههای برتر جهان 

شاخص های پایش:

تعداد دانشگاه هایی که در جهت بین المللی سازی آموزش فعالیت می کنند.

تعداد کوریکولوم های ترجمه شده

تعداد شعب دائر شده در خارج از کشور جهت پذیرش و تربیت دانشجو

تعداد برنامه های مشترک در حال اجرا با دانشگاه های خارجی

تعداد دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی

تعداد اساتید دانشگاه که با دانشگاه های خارج همکاری دارند.

تعداد اساتید خارجی که با دانشگاه همکاری مشترک علمی و تحقیقاتی دارند.

نسبت دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگا ههای علوم پزشکی کشور

تعداد رشته محل های دارای استانداردهای لازم برای پذیرش دانشجویان خارجی

محور:

طراحی مسیر راه (Road Map) و اجرایی سازی شبکه تبادلات علمی و برنامه های آموزشی مشترک با دانشگاه های معتبر جهان

اهداف:

گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی از طریق راه اندازی دپارتمان­های مجازی مشترک

برگزاری دوره های آموزش علوم پزشکی مشترک با دپارتمانهای معتبر بین المللی

اجرای مشترک طرحهای پژوهش در آموزش با دپارتمانهای آموزش پزشکی مراکز معتبر دنیا و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تا یکد بر کشورهای منطقه و جهان اسلام

جلب حمایتهای قانونی لازم در راستای تشویق طرفهای خارجی قراردادهای بین المللی

شاخص های پایش:

تعداد دوره های کوتاه مدت آموزش علوم پزشکی که در هر سال بطور مشترک با دانشگاه های معتبر جهان برگزار می­شود.

تعداد متخصصان ایرانی شاغل در دانشگاه های معتبر دنیا که با دانشگاه های داخل کشور همکاری می­کنند.

تعداد متخصصان خارجی که با دانشگاه های داخل کشور همکاری می کنند.

تعداد قراردادهای همکاری علمی و فناوری مشترک منعقد شده با سایر دانشگا هها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی خارج کشور

تعداد کنگره ها و سمینارهای علمی مشترک با دانشگاه های خارج از کشور

تعداد دپارتمان های مجازی مشترک با موسسات معتبر بین المللی

محور:

طراحی و ساماندهی پورتال آموزش علوم پزشکی کشور (EducationIran) به منظور معرفی ظرفیت آموزش عالی سلامت کشور در سطح دنیا

اهداف:

معرفی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور به زبان رایج بین المللی به سایر کشورها

معرفی ظرفیت پذیرش دانشجویان بین الملل در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور

گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین المللی

کمک به تربیت نیروی انسانی سلامت برای کشورهای منطقه

ورود به عرصه های بین المللی در آموزش پزشکی

شاخص های پایش:

تعداد دانشگاه های علوم پزشکی ثبت شده در پورتال

تعداد درخواستهای ثبت شده برای تحصیل در دانشگاه های ثبت شده در پورتال

میزان بازدید مراجعین خارج از کشور از پورتال

تعداد صفحات ایجاد شده و اطلاعات وارد شده در پورتال برای هر دانشگاه

محور:

اعتباربخشی بین المللی دانشگاه ها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور

اهداف:

فراهم نمودن زمینه اعتبار بخشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط سازمان های اعتباربخشی معتبر بین المللی

نظام مند نمودن و استانداردسازی بین المللی فرآیند نظارت و ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اجرای برنامه اعتباربخشی در دانشگاه ها مطابق با چارچوب استاندارهای بین المللی

ایجاد سیستم رتبه بندی استاندارد در کشور

شاخص های پایش:

تعداد دانشگاه هایی که وارد فرایند اعتباربخشی بین المللی می شوند.

تعداد دانشگاه هایی که اعتباربخشی بین المللی آنها مورد تایید قرار می گیرد.

اجرای رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور با توجه به سیستم رتبه بندی استاندارد بین المللی

تعداد برنامه های آموزشی که مورد اعتبار بخشی و ارزشیابی بین المللی قرار می گیرند