اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای

تعداد بازدید:۲۲۳

مسئول بسته :

خانم سحر طالب

محور:

طراحی و اجرای مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش ۵

اهداف:

هدف گذاری ارزشی در برنامه های آموزشی

تدوین محتوای ارزشی مستقیم و غیر مستقیم برای برنامه های آموزشی

ادغام آموزش اخلاق حرفه ای و مبانی ارزشی به شکل طولی )تم طولی( در کلیه مراحل برنامه های آموزشی

استفاده از روش های آموزشی متناسب برای انتقال ارزش ها

ارزشیابی تکوینی و نهایی توسعه اخلاقی و ارزشی فراگیران

شاخص های پایش :

نسبت/ تعداد موسساتی که کمیته برنامه ریزی درسی مبتنی بر ارزش در آنها فعال است.

نسبت/ تعداد برنامه های درسی که بر اساس مدل بومی برنامه درسی مبتنی بر ارزش اصلاح شده اند.

محور:

طراحی و استقرار نظام دیده بانی، نیازسنجی ، آسیب شناسی و ارتقاء ارزش ها و اخلاق حرفه­ای پزشکی در نظام آموزش عالی سلامت

اهداف:

طراحی ابزار و اجرای مطالعه پیمایشی ارزشها در میان فراگیران۶ دانشگاه های علوم پزشکی

ایجاد ساختار متناسب برای رصد و پایش وضعیت ارزشها و مبانی اخلاقی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پزشکی

شاخص های پایش :

نسبت و تعداد دانشگاه ها و موسساتی که ساختار مناسب را برای رصد و پایش ارزش های اخلاق حرفه ای ایجاد کرده اند.

تعداد/ نسبت موسسات آموزش عالی که مطالعه پیمایشی ارزشها در میان فراگیران را انجام داده اند.

محور:

تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کوریکولوم پنهان برای نهادینه سازی ارزش ها و اخلاق حرفه ای در موسسات آموزش عالی سلامت

اهداف:

طراحی ابزار سنجش وضعیت کوریکولوم پنهان

تدوین کدهای اخلاق حرفه ای در حوزه های آموزش، پژوهش، درمان و امور اداری

استقرار نظام پایش رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در حوزه های آموزش، پژوهش، درمان و امور اداری

لحاظ نمودن شاخص رعایت استانداردهای اخلاق حرفه ای در رتبه بندی و اعتباربخشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی

شاخص های پایش:

درصدی از دانشکده های علوم پزشکی که در آنها ارزیابی کوریکولوم پنهان صورت گرفته است.

درصدی از دانشگاه های علوم پزشکی که در آنها برنامه مدیریت کوریکولوم پنهان اجرا شده است.

محور:

ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت

اهداف:

حمایت از تاسیس و فعالیت های انجمن های علمی و دانشجویی مرتبط با اخلاق حرفه ای

شبکه سازی موسسات و متخصصین حوزه اخلاق حرفه ای

ارتقاء گفتمان بین رشته ای اخلاق پزشکی و حمایت از نظریه پردازی در این حوزه

تقویت ارتباط های بین المللی به ویژه ارتباط با کشورهای اسلامی و سازمان های بین المللی برای تبادل تجربیات

توسعه دوره های تکمیلی برای اعضای هیات علمی مانند فلوشیپ، پسادکترا و فرصت های مطالعاتی چندماهه در حوزه اخلاق حرفه ای

شاخص های پایش:

میزان حمایت از فعالیت های نظریه پردازی اخلاق حرفه ای پزشکی

میزان حضور متخصصان مربوطه در همایش های بین المللی، تبادل دانشجو و استاد، کسب کرسی اخلاق حرفه ای یونسکو، مرکز همکاریهای سازمان بهداشت جهانی در حوزه اخلاق

میزان/ تعداد اسناد موجود در بانک اطلاعاتی

تعداد اعضای شبکه اخلاق حرفه ای پزشکی

تعداد و میزان فعالیت انجمن های علمی با هدف اعتلای اخلاق حرفه ای

تعداد و میزان فعالیت کانون های دانشجویی با هدف اعتلای اخلاق حرفه ای