پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

تعداد بازدید:۲۹۴

مسئول بسته :

دکتر سمیرا علیرضائی

محور:

طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه، بار بیماری­ها و ریسک فاکتورها (فناوری های مرتبط با پیشگیری، تشخیص  و درمان در حوزه سلامت) مداخلات سلامت و مرزهای دانش در حوزه سلامت کشور

اهداف:

طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه )بار بیماری­ها و ریسک فاکتورها(

طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر فناوری های تشخیصی و درمانی )مداخلات سلامت(

طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر مرزهای دانش

تهیه راهنماهای بالینی )گایدلاینها( براساس نیازهای جامعه )بار بیماری ها و ریسک فاکتورها(،

فناوری های تشخیصی و درمانی )مداخلات سلامت( و مرزهای دانش در حوزه سلامت در کشور

شاخص های پایش:

تعداد برنامه های آموزشی )کوریکولومها( تهیه/ بازنگری شده براساس نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه )بار بیماری ها و ریسک فاکتورها( به کل برنامه های آموزشی

تعداد برنامه های آموزشی )کوریکولوم ها( تهیه/ بازنگری شده براساس فناوری های تشخیصی و درمانی)مداخلات سلامت( به کل برنامه های آموزشی

تعداد برنامه های آموزشی )کوریکولوم ها( تهیه/ بازنگری شده براساس مرزهای دانش به کل برنامه های آموزشی

تعداد راهنماهای بالینی )گایدلاین ها( تهیه/ بازنگری شده براساس نیازهای جامعه )بار بیماری ها و ریسک فاکتورها(، فناوری های تشخیصی و درمانی )مداخلات سلامت( و مرزهای دانش در حوزه سلامت در کشور

محور:

بازنگری و تدوین برنامه های آموزشی )کوریکولومها( در راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمی( به تف کیک رشته و مقطع تحصیلی

اهداف:

بازنگری و تدوین کوریکولوم تمامی رشته ها براساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمی(

اجرا ی کوریکولوم تمامی رشته ها براساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمی(

ارزیابی کوریکولوم تمامی رشته ها براساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمی(

شاخص های پایش:

تعداد کوریکولوم بازنگری شده رشته ها براساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمی(

تعداد کوریکولوم اجرا شده رشته ها براساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمی(

تعداد کوریکولوم ارزیابی شده رشته ها براساس نیازهای جامعه، فناوری های تشخیصی و درمانی و مرزهای دانش )مرجعیت علمی(

محور:

طراحی نظام ایجاد حساسیت و انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین کنندههای اجتماعی سلامت (SDH)

اهداف:

تعیین و استقرار راههای ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهای جامعه

تعیین و استقرار راههای انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهای جامعه

تعیین و استقرار راههای ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور توجه به تعیین کننده­های اجتماعی سلامت

تعیین و استقرار راههای انگیزشی مناسب در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور توجه به تعیین کننده­های اجتماعی سلامت

شاخص های پایش:

تعداد برنامه های اجرا شده جهت ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهای جامعه

تعداد برنامه­­های اجرا شده جهت انگیزش مناسب در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هرچه بهتر پاسخگوئی به نیازهای جامعه

تعداد برنامه های اجرا شده جهت ایجاد حساسیت در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور توجه به تعیین کننده­های اجتماعی سلامت

تعداد برنامه های اجرا شده جهت انگیزش مناسب در سیاستگذاران، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور توجه به تعیین­کننده­های اجتماعی سلامت

محور:

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی

اهداف:

ایجاد بانک اطلاعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته های علوم پزشکی

برآورد تعداد مورد نیاز دانش آموخته کلیه رشته های علوم پزشکی سال۱۴۰۴

تعیین بهترین راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در مناطق محروم و دارای کمبود

تعیین بهترین راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی

اجرایی نمودن راهکارهای استفاده از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در مناطق محروم و دارای کمبود

اجرایی نمودن راهکارهای پذیرش دانشجویان بومی

شاخص های پایش:

تعداد بانک اطلاعات پزشکان و دندانپزشکان و کلیه رشته های علوم پزشکی

میزان پوشش هر بانک اطلاعات

تعداد رشته های برآورد شده برای سال۱۴۰۴

وجود لیست راهکارها جهت استفاده از فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی در مناطق محروم و دارای کمبود

وجود لیست راهکارها جهت پذیرش دانشجویان بومی

میزان کاهش نابرابری با استفاده از ضریب جینی در توزیع فارغ التحصیلان رشته های علوم پزشکی

میزان پذیرش و فعالیت دانشجویان بومی در منطقه خود