منابع آموزشی

تعداد بازدید:۶۸۶

Harden_ A Practical Guide for Medical Teachers, 5th Edition

کتاب هاردن2017 (راهنمای عملی برای مدرسان پزشکی )

Quasi-Experimentation A Guide to Design and Analysis (Methodology in the Social Sciences)

کتاب شبه آزمایشی: راهنمای طراحی و تحلیل

Theodore Coladarci, Casey D. Cobb-Fundamentals of Statistical Reasoning in Education-Wiley (2013)

کتاب اصول استدلال آماری در آموزش

Writing and Publishing a Scientifc Research Paper-Springer Nature Singapore Pte Ltd (2017)

کتاب نوشتن و انتشار مقاله علمی پژوهشی

Bayley, Helen_ Chambers, Ruth_ Donovan, Caroline-The Good Mentoring Toolkit for Healthcare-CRC Press (2016)

کتاب «جعبه ابزار مربی گری خوب برای بهداشت و درمان 2016»

Teaching Medical Professionalism -Cambridge University Press (2008)

کتاب آموزش پروفشنالیزم (حرفه‌ای گری) پزشکی

Patricia A. Thomas, David E. Kern, Mark T. Hughes, Belinda Y. Chen-Curriculum Development for Medical Education_ A Six-Step Approach-Johns Hopkins University Press (2015)

کتاب برنامه ریزی درسی دیوید کرن(2016)

David Coghlan, Mary Brydon-Miller-The SAGE Encyclopedia of Action Research-SAGE Publications Ltd (2014)

کتاب دانشنامه اقدام پژوهی

Program Evaluation Alternative Approaches part 1,2,3

کتاب ارزشیابی برنامه فیتس پاتریک