ارزشیابی دانشجو و آنالیز آزمون

تعداد بازدید:۹۵۵

ردیف

اعضا

سمت

1

دکتر مرتضی همت

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

2

دکتر یلدا ملک زادگان

مدیر مرکز مطالعات

3

دکتر نعمت‌اله عزیزی

مدیر آموزش

4

سرکار خانم مولود میاهی

مسئول واحد