توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقاء یادگیری

تعداد بازدید:۲۰۴

مسئول بسته :

دکتر میثم رحمانی

محور:

بستر سازی برای کمال و تعالی  (Excellence) رشته های علوم پزشکی به ویژه علوم نوین و بین رشته ای در شرایط پسا تحریم

اهداف:

ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه آخرین فناوری­های روز دنیا

راه اندازی آزمایشگاه های مرجع آموزشی در کلان منطقه های کشور

جهت دهی آموزش و پژوهش دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تربیت دانشجویان فناور و تولید محصولات مبتنی بر دانش

شاخص های پایش:

تعداد دوره های برگزار شده برای ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیئت علمی و دانشجویان

تحصیلات تکمیلی در سطح ملی

تعداد اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اعزام شده به خارج از کشور به منظور تحصیل آخرین فناوری­های روز دنیا

تعداد آزمایشگاه های مرجع آموزشی راه اندازی شده در کلان منطقه های کشور

تعداد ثبت اختراعات ملی یا پتنت های ثبت شده بین المللی حاصل از پایان نامه های دانشجوئی

نسبت اعضای هیأت علمی و دانشجویان شرکت کننده در دوره های ارتقاء توانمندی

محور:

نقشه راه بقا برای تقویت زیرساخت های تجهیزاتی گروههای آموزشی دست اندرکار تربیت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D)

اهداف:

ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سال­های اخیر

ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های تحصیلات تکمیلی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی

ارتقاء کیفیت آموزش عملی دوره های تحصیلات تکمیلی

ارتقاء کیفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

افزایش کیفیت انتشارات علمی حاصل از دورههای تحصلات تکمیلی

شاخص های پایش:

میزان بودجه تخصیص یافته به گروههای مختلف برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی

تعداد پایان نامه های ثبت شده در جهت تولید محصول یا پژوهش در مرز های دانش

بررسی کیفیت مقالات حاصل از پایان نامه های دانشجوئی) ضریب تاثیر  (Impact Factor) مجله مربوطه و تعداد استنادات به مقاله( در بازه های زمانی مختلف

محور:

طراحی و اجرای سیستم اطلاعات یکپارچه آموزش علوم پزشکی کشور

اهداف:

طراحی و راه اندازی پورتال های مورد نیاز و ارتقاء پورتال های موجود معاونت آموزشی و دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی کشور

تهیه بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع دایر در دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی

تهیه بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی

تهیه بانک جامع اطلاعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی

مکانیزه نمودن فرآیندهای جاری تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها

شاخص های پایش:

تعداد پورتال های راه اندازی شده و یا ارتقاء یافته معاونت آموزشی و دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی

تعداد بانک جامع اطلاعاتی رشته ها و مقاطع در دانشگا ههای علوم پزشکی

تعداد بانک جامع اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگا ههای علوم پزشکی

تعداد بانک جامع اطلاعاتی امکانات، تجهیزات و فضاهای آموزشی دانشگا ههای علوم پزشکی

تعداد فرآیندهای مکانیزه تاسیس و ارزشیابی دوره ای رشته ها در دبیرخانه ها و دانشگاه ها

محور:

تقویت زیر ساخت های تجهیزاتی بیمارستانهای آموزشی و مراکز ارائه خدمات درگیر در آموزش

اهداف:

ترمیم بخشی از کاستی های موجود منابع و تجهیزات ناشی از توسعه کمی تحصیلات تکمیلی در سالهای اخیر

ایجاد انگیزه در گروههای مسئول دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی از طریق اختصاص بودجه بر اساس عملکرد آموزشی

ارتقاء کیفیت آموزش بالینی دوره های پزشکی و دندانپزشکی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی

شاخص های پایش:

میزان بودجه تخصیص یافته به بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز آموزشی برای تامین تجهیزات مورد نیاز

درصد انطباق تجهیزات و منابع موجود در بیمارستان ها، کلینیک ها و مراکز آموزشی با نیازهای تجهیزاتی مورد نیاز برای توسعه آموزش

تعداد استناد به مقالات منتشر شده در مجلات علمی معتبر


برنامه پایش بسته های تحولی

 محور:

طراحی و پیاده سازی مدل جامع و ادغام یافته و سامانه ارزیابی و نظارت بر فعالیت دانشگا هها در راستای تحقق سیاست های دوازدهگانه برنامه

 اهداف: 

   تقویت روحیه مأموریت گرایی در دانشگا ههای علوم پزشکی کشور

    همسوسازی ظرفیت های دانشگاه ها و قطب های دانشگاهی در جهت اهداف کلان آموزش پزشکی کشور

   ارائه بازخوردهای بههنگام جهت ارتقاء عملکرد دانشگاه ها

    ایجاد بانک داده متمرکز از مجموعه رخدادهای منتهی به آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور و اتصال آن به بانک داده های موجود در زیر مجموعه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

    ایجاد داشبورد اطلاعاتی برای مدیران ارشد دانشگاهی و ستاد وزارتی برای رصد برخط فعالیتهای آموزشی دانشگاه

 شاخص های پایش:

    تعداد دانشگاه های مجری خودارزیابی

    تعداد دانشگاه های ارزیابی شده

    تعداد بازخوردهای ارائه شده به دانشگاه ها

    میزان تحقق سیاستهای دوازدهگانه

    تعداد دانشگاه هایی که به شبکه سراسری داده های آموزشی متصل شده اند.

    تعداد دانشگاه هایی که ارسال و روز آمد سازی منظم داده ها را انجام داده اند.

    نسبت تحقق برنامه های ابلاغی دبیرخانه های معاونت آموزشی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 

محور: طراحی و پیاده سازی طرح رتبه بندی آموزشی دانشگا هها )راد۲ )

 

اهداف:

    شناسایی نقاط ضعف و تلاش منسجم و هماهنگ ستاد وزارت و دانشگا هها برای رفع موانع و مشکلات

    هدایت دانشگاه ها به سمت اهداف کلان بخش آموزش عالی کشور و حرکت به سوی دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی کشور

    افزایش روحیه همکاری در فضایی سالم و رقابتی برای سرعت بخشیدن به بالندگی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور در بخش آموزش

 

شاخص های پایش:

    تعداد دانشگاه های مجری خودارزیابی

   تعداد دانشگاه های ارزیابی شده