معرفی واحد برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۲۹۲

واحد برنامه ریزی درسی یکی از واحد های مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی بوده ودارای وظایف ذیل می باشد:

  • ارزشیابی و بازنگری برنامه استراتژیک مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
  • هدایت ونظارت برتهیه طرح درس ها و طرح دوره ها توسط گروه های آموزشی
  • مشارکت در طراحی، اجرا، بازنگری و ارزشیابی کوریکولوم ها
  • تهیه و تدوین دستورالعمل ها در راستای آیین نامه های آموزشی وزارت بهداشت
  • انجام مطالعات و بررسی کارشناسی جهت ارتقای کیفیت آموزشی
  • نظارت بر روند راه اندازی رشته های نوین