معرفی واحد ارزشیابی اساتید

تعداد بازدید:۷۳۴

واحد ارزشیابی اساتید با هدف ارتقا کیفیت و توسعه آموزش پزشکی از طریق ارزشیابی فرآیندهای آموزشی (نظری و عملی) اساتید؛ برنامه ریزی جهت تقویت فعالیت‌ها و روش‌های اثربخش در راستای ارزشیابی اساتید، تعیین راهکارهای عملی در راستای هرچه پربارتر شدن فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر تقویت نقاط قوت و برنامه ریزی جهت تجدید / حذف نقاط ضعف موجود در نظام ارزشیابی موجود در حوزه معاونت آموزشی فعالیت می‌نماید.

اهداف:

۱ - انطباق فرآیند ارزشیابی اساتید به تفکیک حوزه فعالیت‌های آموزشی (نظری و عملی با تاکید بر بازنگری ابزارهای موجود ارزشیابی)

۲- اجرای فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر بکارگیری روش‌های مختلف

۳- فرهنگ سازی جهت استفاده از شیوه‌های متعدد ارزشیابی اساتید

۴- برگزاری کارگاه‌های مرتبط با مدل‌های ارزشیابی اساتید

۵- شناسایی نقاط قوت و ضعف فرآیند ارزشیابی فعلی با استفاده از نقطه نظرات / بازخورد اساتید، دانشجویان و مجریان ارزشیابی

6- ارائه الگوی ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی

7- تعیین اولویت‌های پژوهشی در زمینه فرآیند ارزشیابی اساتید

رسالت و چشم انداز حیطه ارزشیابی اساتید

۱- بازنگری فرم‌ها / اوراق موجود ارزشیابی اساتید

۲- طراحی و تدوین فرم‌های ارزشیابی اساتید به تفکیک رشته و حیطه آموزشی (عملی-نظری)

۳- راه اندازی و بهره برداری از فرم‌های اختصاصی طراحی شده

۴- بررسی نتایج / بازخورد استفاده از مجموع شیوه‌های مختلف ارزشیابی اساتید

۶- اجرای پژوهش‌های مرتبط با ارزشیابی اساتید / انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش‌های مختلف ارزشیابی

۷- تدوین کتاب و پمفلت های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی اساتید