اعضای کمیته پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۲۳۰

ردیف

اعضا

سمت

1

دکتر مرتضی همت

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

2

دکتر گلی ارجی

مدیر مرکز مطالعات

3

دکتر شیرین براتی

مسئول واحد دانش پژوهی

4

دکتر حمیدرضا کوهستانی

عضو هیات علمی آموزش پزشکی

5

دکتر مریم سعیدی

عضو هیات علمی پرستاری

6

دکتر سمیرا علیرضایی

عضو هیات علمی مدیریت خدمات