اعضای کمیته پژوهش در آموزش

تعداد بازدید:۱۷۰

اعضاء کمیته پژوهش در آموزش

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

مرتبه

سمت

1

دکتر مرتضی همت

فناوری اطلاعات سلامت

استادیار

معاون آموزشی تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

2

دکتر نعمت الله عزیزی

سلامت در بلایا و فوریت ها

استادیار

مدیر  آموزش و تحقیقات

3

 دکتر گلی ارجی

فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار

مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

4

دکتر شیرین براتی

علوم تشریح

استادیار

هیئت علمی

5

دکتر نیره باغچقی

پرستاری

استادیار

هیئت علمی

6

 مهسا وفایی فر

میکروب شناسی بالینی

کارشناس

کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی