معرفی مدیر و شرح وظایف

تعداد بازدید:۳۹۱

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساوه

نام و نام خانوادگیدکتر گلی ارجی

مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی (PhD) / مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس:08642249542

آدرس پستی: ساوه- بلوار شهید بهشتی - پل شهید چمران - خیابان شهید فهمیده - سختمان معاونت آموزش و تحقیقات

پست الکترونیکی: edc@savehums.ac.ir

شرح وظایف:

 • ارائه مشاوره به معاون آموزشی دانشگاه برای برنامه ریزی و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های کلان آموزشی دانشگاه.
 • عضویت و شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
 • ارائه گزارش فعالیت ها به تصمیم گیرندگان آموزشی در سطح دانشگاه و وزارت متبوع.
 • همکاری با EDC دانشگاه های علوم پزشکی به منظور تبادل تجربیات ، اطلاعات و بهره مندی از پتانسیل های موجود در هر مرکز.
 • طراحی و مدیریت برنامه های نوآورانه آموزشی در زمینه  روش تدریس ، ارزشیابی ، مشاوره  و رهبری و مدیریت در محدوده اختیارات دانشگاه و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه.
 • پایش ،  ارزشیابی ، معرفی و انتشار برنامه های نوآورانه در حوزه علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی.
 • نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی .
 • توانمندسازی اعضای هیات علمی در حیطه های مختلف آموزش علوم پزشکی بر اساس نتایج نیازسنجی، سیاست ها و اولویت های آموزشی دانشگاه.
 • برنامه ریزی درسی در چارچوب اختیارات داده شده به دانشگاههای علوم پزشکی
 • طراحی ، مشاوره و مشارکت در اجرای ارزشیابی برنامه درسی ، استاد و دانشجو.
 • طراحی، مشاوره و مشارکت در اعتباربخشی مراکز آموزشی دانشگاه.
 • تعیین اولویت های پژوهش در آموزش دانشگاه و حمایت از اجرای پروژه های تصویب شده.
 • ایجاد و فعال کردن کمیته های مشورتی دانشجویی، استعدادهای درخشان و دانش آموختگان با هدف بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان در راستای ارتقاء کیفی آموزش مطابق باضوابط و مقررات مربوطه