چشم انداز

تعداد بازدید:۲۵۲

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ساوه نیز از سال 1392به عنوان یکی از مدیریت های معاونت آموزشی دانشگاه مشغول فعالیت شده و مسوولیت ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی و انجام مطالعات در زمینه آموزشی را بر عهده دارد و بر اساس آیین نامه های ابلاغی از سوی وزارت متبوع به انجام وظایف و فعالیت های اصلی خود به شرح زیر می پردازذ:

چشم انداز:

این مرکز از طریق همکاری با وزارتخانه و دانشگاههای علوم پزشکی و سایر مراکز توسعه آموزش پزشکی ارتقاء روز افزون کیفیت آموزش پزشکی را محقق سازد، علاوه بر این با پژوهش و توسعه مستمر در زمینه آموزش پزشکی می کوشد تا مسیر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت را با تربیت پرسنلی متعهد، با اخلاق و پژوهشگر هموار سازد.

شرح وظایف

1.       هدایت ، هماهنگی ، اجراء و نظارت بر تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی با تاکید بر پاسخگو بودن آنها به نیازهای سلامت جامعه تحت پوشش دانشگاه در محدوده اختیارات دانشگاه، مطابق با ظوابط شورایعالی برنامه ریزی

2.       سازماندهی ، برنامه ریزی ، اجراء و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

3.       هدایت و نظارت بر اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه

4.       هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران و تحلیل نتایج آزمون ها با هدف ارتقای کیفی آزمونها

5.       سازماندهی،اجراء ونظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی– یادگیری 

6.       هدایت و نظارت بر برنامه های آموزشی مراکز مهارت های بالینی دانشگاه

7.       سازماندهی و نظارت بر فرایند های شناسایی ، جذب و بهره وری استعدادهای درخشان

8.       هدایت ، تصویب ، تامین بودجه و نظارت بر اجرای طرح های پژوهش در آموزش

9.       هدایت و نظارت بر برنامه های آموزش از راه دور و الکترونیکی دانشگاه

1.       هدایت، هماهنگی،تسهیل، نظارت و ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی بر اساس آئین نامه مربوطه

2.       نظارت بر عملکرد و هماهنگ نمودن فعالیت های دفاتر توسعه آموزش تابعه

3.       ارائه مشاوره در خصوص مسائل آموزشی دانشگاه به مراجع ذیربط

4.       ارائه مشاوره در طراحی و ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم دانشگاه

5.       شرکت درجلسات ، شوراها و کمیته ها بر اساس ضوابط و مقررات