بسته ارتقاء نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۲۰

مسئول بسته :

دکتر نعمت الله عزیزی

محور:

ارتقاء آزمونهای علوم پزشکی با بهره مندی از تجربیات بین المللی

اهداف:

استاندارد سازی سوالات آزمونها

استفاده از روشهای جدید نمره سازی

ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیرشناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده

داوطلبان باشد.

آماده سازی داوطلبان برای موفقیت در آزمون های استاندارد

استفاده از بانک تست مؤسسات بین المللی سنجش

استفاده از تجربه های موجود جهانی برای ارتقاء مرکز سنجش پزشکی

به کارگیری و بومی سازی تکنیک ها و شیوه های نوین سنجش و ارزیابی داوطلبان و فراگیران

شاخص پایش:

میزان کاهش خطاهای سوالات

میزان افزایش درصد توانمندی های علمی

درصد قوانین و آئین نامه های اصلاح شده متناسب با تغییرات

تعداد روشهای جدید پذیرش دانشجو

تعداد فعالیت در راستای آزمون های بین المللی

میزان افزایش سوالات بانک تست

تعداد سوالات مؤسسات بین المللی در بانک تست سنجش

محور:

ارتقاء مرکز سنجش آموزش پزشکی به منظور بهبود فرآیند پذیرش، سنجش و ارزشیابی

اهداف:

ایجاد واحد آزمون سازی در مرکز سنجش

ایجاد واحد آمار و انفورماتیک

آماده سازی فضای فیزیکی مناسب

ارتقاء تجهیزات مرکز سنجش

تقویت سرمایه انسانی

شاخص پایش:

راه­اندازی واحد آزمون سازی مرکز سنجش

راه­اندازی واحد آمار و انفورماتیک فعال

تعداد و نوع تجهیزات ارتقاء یافته مرکز سنجش

تعداد دوره های بازآموزی و آموزشی ویژه توانمندسازی سرمایه انسانی مرکز سنجش

میزان فضای فیزیکی اختصاص یافته

محور:

تحول در نظام پذیرش دانشجویان علوم پزشکی با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی

اهداف:

ایجاد علاقه در داوطلبان برای فراگیری مهارت ها

هدایت داوطلبان به فراگیری عمیق و مبنایی علوم و کاهش استفاده از محفوظات در آزمونهای پذیرش

استاندارد سازی سوالات آزمونها )کتبی و شفاهی(

ایجاد امکان استفاده از سوالات سنجش توانمندی تصمیم گیری

ایجاد امکان سنجش خصوصیات غیر شناختی داوطلبان که موثر بر کیفیت یادگیری و خدمات آینده ایشان است.

ایجاد اهمیت برای فعالیت در عرصه و ارائه خدمات در نظام سلامت

شاخص پایش:

درصد سوالات استاندارد و فاقد خطای آزمونها

کاهش میزان افت تحصیلی دانشجویان

درصد تغییر رشته پس از قبولی

درصد موفقیت داوطلبان پس از قبولی در مقطع تحصیلات تکمیلی

نسبت توانمندی های بالینی و قضاوتی پذیرفته شدگان آزمونها

تعداد قوانین و آئین نامه های اصلاح شده و متناسب با تغییرات

محور:

طراحی و پیاده سازی نظام ارزیابی نهایی و تایید صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان علوم پزشکی در راستای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

اهداف:تدوین دستورالعمل علمی و آیین نامه اجرایی آزمون صلاحیت پایان دوره

تدوین استانداردهای لازم برای اعتباربخشی مراکز برگزار کننده آزمون فوق الذکر

کمک به برگزاری دوره های آموزش اساتید و کارشناسان برای طراحی سوالات ارزیابی مهارت حرفه­ای و مدیریت آزمون

ارزشیابی یک دوره اجرای آزمون بر اساس نظام فوق الذکر

شاخص پایش:

تعداد دستورالعمل ها و سند استانداردهای ارسالی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی

گزارش ارزیابی اولیه مراکز متقاضی برگزاری آزمون

میزان هزینه کرد اعتبارات در تجهیز مراکز واجد شرایط اولیه

تعداد دوره های برگزار شده آموزش اساتید و کارشناسان در زمینه ارزیابی صلاحیت حرفه ای

میزان تحقق برنامه ارزشیابی اجرای آزمون