بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۲۹

مسئول بسته :

دکتر رضا نعمتی

محور:

طراحی، راه اندازی و استقرار دانشگاه مجازی علوم پزشکی

اهداف:

طراحی و راه اندازی نرم افزار سیستم مدیریت یادگیری  (LMS: Learning Management System) برای ارائه به دانشگاههای متقاضی به منظور استفاده در کاربری کمک آموزشی و ارائه رشته های مجازی یا ترکیبی

طراحی و راه اندازی بسته نرم افزاری ملی Massine Open Online Courses (MOOCs)  برای دانشگاه های علوم پزشکی کشور

تدوین محتواهای الکترونیکی رشته های علوم پزشکی و ارائه آنها از طریق MOOCs با مشارکت کامل دانشگا ههای علوم پزشکی

تعیین اولویت، طراحی و راه اندازی نرم افزارهای تخصصی برای ادغام آموزش مجازی در برنامه های عملی و بالینی مانند سامانه ملی راند مجازی، سامانه های مشاوره پزشکی، بیمارستان مجازی، داروخانه مجازی و ...

طراحی و راه اندازی کارپوشه (e-Porfolio) و کارنما  (e-log book)  برای ارائه به دانشگاه های متقاضی

شاخص های پایش:

راه اندازی نهایی LMS در سال اول بعد از شروع پروژه

راه اندازی نهایی بستر MOOCs در سال اول بعد از شروع پروژه

پوشش محتوای الکترونیکی مربوط به۳۰% از برنامه در حداقل۳ رشته در سال اول با مشارکت دانشگاه ها

میزان پوشش محتوایی تم های طولی، Meta Skills و بسته های Student Support در سال اول

محور:

طراحی استانداردهای فرایندی آموزش مجازی علوم پزشکی و اعتباربخشی برنامه های مربوطه

اهداف:

ایجاد ساختار جدید در ستاد معاونت آموزشی وزارت بهداشت با سطح و جایگاه مشخص برای نظارت و برنامه ریزی توسعه فعالیت های آموزش مجازی

تدوین و تصویب اساسنامه، آیین نامه ها و دستورالعملهای مجموعه فوق

راه اندازی دانشکده مجازی در دانشگاه های واجد شرایط متقاضی

راه اندازی و استقرار مراکز آموزش مجازی فعال در سایر دانشگاه ها

تدوین و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به نحوه تعامل مجموعه ستادی با دانشگاه علوم پزشکی فضای مجازی، دانشکده های مجازی و مراکز آموزشی مجازی دانشگاه ها

تدوین نظام جامع توانمندسازی و انگیزشی– حمایتی استقرار آموزش مجازی در دانشگاه ها

استفاده از ظرفیت های آموزش مجازی برای توسعه و تسریع روند بین المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی

ایجاد نظام اعتبار بخشی آموزش مجازی

شاخص های پایش:

راه اندازی ساختاری و تعداد آیین نامه ها و دستورالعمل های تصویب شده در این حیطه

تعداد دانشکدههای مجازی جدید راه اندازی شده در دانشگاه های واجد شرایط

تعداد مراکز آموزش مجازی راه اندازی شده در سایر دانشگاه ها

تعداد دانشجویان مجازی خارجی جذب شده

ارتقاء کیفی آموزش های مجازی با استفاده از جذب اساتید بنام خارجی و داخلی با استفاده از فناوری آموزش مجازی

میزان تحقق برنامه ایجاد نظام اعتباربخشی آموزش مجازی

ایجاد ساختار نوین نظارتی و مدیریتی در ستاد برای توسعه آموزش مجازی

محور:

تدارک و تامین زیرساخت ها و منابع فیزیکی، اطلاعاتی و انسانی لازم برای توسعه آموزش مجازی

اهداف:

شناسایی ظرفیت های موجود برای توسعه آموزش مجازی

شناسایی منابع راهبردی مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی

برآورد سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز برای توسعه مجازی سازی

شناسایی رشته– مقاطع نوین در زمینه یادگیری الکترونیکی و آموزش های مجازی در سطح جهان

تدوین کوریکولوم­ها و تصویب آنها

شاخص های پایش:

تعداد دانشجوی پذیرش شده در هر کدام از رشته های فوق حداقل در یک دانشگاه

تعداد نیروی انسانی متخصص تربیت شده

فضای فیزیکی اختصاص داده شده برای توسعه آموزش مجازی

تعداد پورتال های راه اندازی شده

تعداد کوریکولوم های تدوین و تصویب شده در این زمینه

محور:

ظرفیت سازی در برنامه ها و کوریکولوم های متداول آموزشی به منظور ارائه و ارزیابی قسمتی از برنامه ها و کوریکولوم ها به صورت مجازی با تاکید بر رشته مقاطع تحصیلات تکمیلی

اهداف:

ارتقاء عدالت آموزشی از مجرای افزایش دسترسی به آموزش عالی سلامت

کاهش هزینه های تربیت منابع انسانی

امکان دسترسی به منابع آموزشی در هر زمان و مکان ممکن

ارتقاء قابلیت بین المللی سازی برنامه های آموزشی

ایجاد امکان سنجش و ارزشیابی فراگیران در فضای مجازی

برآورده نمودن نیازهای مورد نیاز ذینفعان و کاربران در سامانه جامع

ارتقاء سیستم های اطلاعاتی )اطلاعات و فناوری( معاونت

راه اندازی کارپوشه و کارنمای الکترونیک و پیوستن به شبکه اطلاعات بیمارستانی و شبکه اطلاعات آموزشی تحت وب کشور

شاخص های پایش:

درصد کوریکولوم های مجازی سازی شده علوم پزشکی

تعداد دوره های ارائه شده در فضای مجازی

درصد رشته های آموزشی تخصصی و فوق تخصصی متصل شده به شبکه الکترونیک کارپوشه و کارنما

درصد دستیارانی که کارپوشه و کار نمای الکترونیک را تکمیل مینمایند.

درصد ورود اطلاعات بروز در کارپوشه و کارنمای الکترونیک به تفکیک دانشگاه