بسته آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها

تعداد بازدید:۱۷۰

مسئول بسته :

دکتر مهناز افشاری

محور:

ماموریت محور نمودن مناطق آمایش سرزمینی

اهداف:

تشکیل دبیرخانه های کلان منطقه های مصوب جلسه۷۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان«سیاست ها و ضوابط اجرائی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران»

 استقرار کامل سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش سرزمین با مشارکت کلان منطقه ها و دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

ماموریت محور نمودن دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و موسسات 
آموزش
 عالی سلامت

تدوین آئین نامه و دستورالعملهای واگذاری (تفویض)اختیارات در امور مالی، اداری و آموزشی به کلان منطقه ها و دانشگاههای ملی و استانی علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در راستای تمرکززدایی و نظام مند نمودن گسترش آموزش عالی سلامت

طراحی و اجرایی سازی الگوهای ارتقاء اختیارات دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه آموزش عالی سلامت

شاخص های پایش:

تعداد آئین نام هها و دستورالعمل های تدوین و ابلاغ شده درخصوص تمرکز زدایی در حوزه آموزش عالی سلامت

میزان تحقق سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش سرزمین با مشارکت کلان مناطق و دانشگاه­ها

تعداد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سلامت ماموریت محور شده

میزان تحقق برنامه های طراحی و اجرایی سازی الگوهای ارتقاء اختیارات دانشگا ههای علوم پزشکی

تعداد دبیرخانه های کلان منطقه ای تشکیل شده

محور:

گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در کشور

اهداف :

اجرائی نمودن مصوبه جلسه۷۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص «سیاست­ها و ضوابط اجرائی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران»

افزایش دسترسی محیطی به رشته مقاطع کاردانی و کارشناسی آموزش عالی سلامت

کاهش نیاز دانشجویان به مهاجرت به سایر شهرها برای آموزش علوم پزشکی

افزایش ماندگاری دانش آموختگان بومی همگام با توسعه امکان ارائه خدمات

استفاده از امکانات و توان بخش غیر دولتی در ناوگان آموزش عالی سلامت

هدفمندی در توسعه مراکز آموزشی و رشته مقاطع دارای اولویت در نظام سلامت

شاخص های پایش :

تعداد دانش آموختگان تربیت شده در مناطق آمایشی براساس توزیع در آن منطقه

تعداد و درصد رشته مقاطع جدید مجوز داده شده )دولتی و خصوصی(

تعداد مراکز آموزشی و مجتمع های آموزش عالی سلامت تاسیس شده

میزان افزایش درصد دانشجویان بومی

میزان برآورد شده کاهش نیاز نظام سلامت به دانش آموختگان گروه علوم پزشکی

محور:

طراحی و اجرایی سازی الگوهای واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی

اهداف:

طراحی و اجرایی سازی الگوهای نقش آفرینی بخش غیردولتی در آموزش عالی علوم پزشکی

واسپاری ماموریتهای قابل واگذاری حوزه آموزش به سایر مراکز و نهادها از قبیل سازمان نظام پزشکی، انجمن های علمی و ... در راستای تحقق سیاست­های وزارت بهداشت

نظام مند نمودن آموزش علوم پزشکی در بخش غیردولتی با توجه به سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت

نظارت بر آموزش علوم پزشکی در بخش غیردولتی

شاخص های پایش:

تدوین و تصویب سند راهبردی گسترش جغرافیایی آموزش عالی سلامت در بخش غیردولتی

تعداد مصوبات مرتبط با واسپاری از سوی شورای گسترش علوم پزشکی

میزان مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه آموزش عالی

تعداد برنامه های واگذار شده به بخش غیردولتی

محور:

اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت

اهداف:

طراحی و پیاده سازی نظام اعتبار بخشی آموزش های مهارتی و حرفه ای در حوزه نظام سلامت

به روزرسانی اطلاعات و اطلاع رسانی به موقع فعالیت های مربوط به مشمولین

اعتبار بخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم حوزه سلامت

ارتقاء کیفیت آموزش های مداوم

استفاده بهینه از توان و ظرفیت های دانشگاه های علوم پزشکی در برنامه های آموزش مداوم

خود ارزیابی و ارزیابی برونی مراکز آموزش مداوم

افزایش کارآمدی برنامه های آموزش مداوم از طریق ترغیب آموزش های گروه کوچک، تعاملی و الکترونیک

شاخص های پایش:

تعداد برنامه های آموزش مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی شده

تعداد مراکز و برنامه های آموزش مداوم اعتباربخشی شده

تعداد ارزیابیهای درونی و برونی کلیه مراکز آموزش مداوم در کشور

اجرای فرآیندهای پیش بینی شده برای نظارت بر مراکز و تفویض اختیار برنامه ها به مراکز آموزش مداوم مطابق مصوبات سی و سومین و سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم