بسته توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

تعداد بازدید:۱۸۷

مسئول بسته:

دکتر میلاد عباسی

محور:

بازنگری و ارتقاء راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی

اهداف:

تدوین برنامه دانشگاه ها برای ایجاد رشته های جدید مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریت هر دانشگاه توسط خود دانشگاه

بازنگری برنامه درسی دوره پزشکی عمومی براساس نیازهای نظام سلامت و با مدنظر قرار دادن

سیاست استقرار پزشک خانواده

طراحی و تدوین برنامه آموزشی دوره تخصصی پزشک خانواده و اجرای آن در دانشگاه های علوم پزشکی کشور

طراحی مدل های جدید ارائه رشته آموزش پزشکی جهت شرکت حداکثری اعضای هیأت علمی دانشگاه در آن در راستای توسعه توانمندسازی اعضای هیأت علمی در آموزش

شاخص های پایش:

تعداد دانشگاه هایی که برنامه توسعه رشته های خود را مبتنی بر مزیت های منطقه ای و ماموریت­شان ارائه نموده اند.

تعداد برنامه های بازنگری شده پزشکی عمومی مبتنی بر نیازهای نظام سلامت و استقرار پزشک خانواده

ارائه برنامه آموزشی تخصصی پزشک خانواده

طراحی مدل یا مدل های جدید ارائه رشته آموزش پزشکی

تعداد اعضای هیأت علمی که دوره آموزشی استفاده از مدل های جدید رشته آموزش پزشکی را سپری می­کنند.

محور:

توسعه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی

اهداف:

تدوین برنامه جامع توسعه رشته های جدید تا سال۱۴۰۴ مبتنی بر اسناد بالادستی به ویژه نقشه جامع علمی سلامت

تعیین مأموریت برای دانشگا هها متناسب با ظرفیت و امکانات آن برای تهیه برنامه آموزشی رشته های جدید

اجرایی سازی سند راهبردی رشته ها و مقاطع بصورت هدفمند و مبتنی بر اولویت ها

بازنگری بنیادی در رشته های موجود که نیاز کشور به دانش آموختگان آنها به حداقل رسیده و تبدیل آنها به رشته های مورد نیاز

شاخص های پایش:

تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه رشته های جدید

تدوین و تصویب سند تقسیم کار بین دانشگاه های علوم پزشکی برای تهیه برنامه آموزشی رشته های جدید

تعداد رشته های جدید هدفمند و مبتنی بر اسناد بالادستی که راه اندازی می شوند.

تعداد برنامه هایی که دستخوش بازنگری بنیادین شده است.

محور:

شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت به منظور توسعه برنامه های میان رشته ای

اهداف:

بررسی و شناسایی ظرفیت های آموزش عالی، صنعت و ... فراتر از حوزه سلامت بطور ملی و استانی

شناسایی نیازهای درازمدت آینده مبتنی بر اسناد آینده نگاری

طراحی رشته های میان رشته ای جدید مبتنی بر ظرفیت ها و نیازها

تقسیم کار بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای تدوین برنامه رشته های جدید میان رشته ای

شاخص های پایش:

تدوین مستند شناسایی ظرفیت های فراتر از حوزه سلامت

تعداد برنامه های تدوین شده رشته های جدید میان رشته ای

درصد دانشگا ههایی که در این زمینه مشارکت داشته اند.

تعداد رشته های میان رشته ای جدید راه اندازی شده

محور:

طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط

اهداف:

طراحی و تاسیس نهاد سیاستگذار در خصوص تربیت نیروهای حدواسط و آموزشهای مهارتی و حرفه ای

تدوین مقررات و آیین نامه های ناظر بر نظام اعتباربخشی آموزش های حدواسط مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت

اعتلای ارائه خدمات سلامت، شامل افزایش یکفیت و تنوع کلیه خدمات از جمله خدمات پرستاری، پیرادندانپزشکی، ارتقاء دانش سلامت دهان و دندان در جامعه، بهره مندی از رفتارهای سلامت محور، پیدایش باورهای اجتماعی و ترویج عمومی رفتارهای سلامت محور و ... در جامعه

اشتغال زایی هدفمند نظام سلامت از طریق رویکرد حرفه-محور

افزایش بهره وری از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر در حوزه سلامت

شاخص های پایش:

تاسیس نهاد سیاستگذار آموزش های عالی حرفه ای و مهارتی در نظام سلامت

تعداد آیین نامه های تدوین و تصویب شده ناظر بر نظام اعتباربخشی آموزش های حرفه ای در نظام سلامت

تعداد مراکز اعتباربخشی شده و مجری آموزش های مهارتی و حرفه ای و تربیت نیروهای حدواسط

تعداد فراگیران فعال در مراکز مجری آموزش های مهارتی و حرفه ای و تربیت نیروهای حدواسط

تعداد برنامه های مهارتی و حرفه ای اعتباربخشی شده و دارای نیازسنجی

تعداد نیروهای تربیت شده در دوره های مهارتی، حرفه ای و حدواسط