بسته حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

تعداد بازدید:۱۹۶

مسئول بسته:

دکتر میلاد عباسی

محور:

بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه های نسل سوم

اهداف:

بازنگری رسالت، غایات و کارکردهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه های کارآفرین

بازبینی ساختار دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس کارکردهای دانشگاه کارآفرین

مهندسی فرایندهای دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین

توسعه زیرساخت ها و منابع دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس مدل دانشگاه کارآفرین

شاخص های پایش:

میزان تحقق استانداردهای ساختاری دانشگاه های کارآفرین

میزان تحقق استانداردهای کارکردی دانشگاه های کارآفرین

میزان تحقق استانداردهای فرایندی دانشگاه های کارآفرین

میزان تحقق استانداردهای زیرساختی دانشگاه های کارآفرین

محور:

کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری )ملی  منطقه ای(

اهداف:

طراحی نظام نوآوری منطقه ای در مناطق آمایشی مبتنی بر تعامل مراکز آموزش عالی سلامت،

دانشگاه های وزارت علوم و بخش صنعت و خدمات در منطقه آمایشی

طراحی و اجرای مدل های راهاندازی شرکت های دانش بنیان در حوزه آموزش عالی سلامت

طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی در حوزه سلامت به منظور ایجاد و ارتقاء جایگاه های شغلی دانش آموختگان علوم پزشکی

طراحی و اجرای برنامه های آموزشی جدید تولیدمحور و علمی کاربردی براساس نیازهای بومی و ملی در حوزه علوم پزشکی

راه اندازی مراکز رشد )انکوباتور( و پارک های دانش و فناوری در هر یک از مناطق آمایشی

راه اندازی صندوق حمایت از نوآوری ها )سرمایه گذاری خطرپذیر( در هر یک از مناطق آمایشی

شاخص های پایش:

تعداد پروژه های پژوهشی یا R&D مشترک میان دانشگاه و بخش صنعت و خدمات

تعداد دانشجویان و اساتید که در برنامه های تبادل در بخش صنعت و خدمات حضور پیدا می کنند.

تعداد شرکت های دانش بنیان تاسیس شده

میزان درآمد های اختصاصی دانشگاه از محل تعامل با بخش صنعت و خدمات

تعداد رساله ها و پژوهش های دانشگاهی که از سوی بخش صنعت و خدمات تامین مالی می شوند.

تعداد مشاغل جدید )با درآمد غیر دولتی( ایجاد شده در حوزه علوم پزشکی

محور:

طراحی و توسعه سامانه محاسبه هزینه تمام شده تربیت نیروی انسانی در رشته – مقاطع مختلف آموزش عالی سلامت و حمایت از تحقیقات مرتبط

اهداف:

طراحی و استقرار سامانه محاسبه هزینه تمام شده رشته مقاطع دانشگاهی

حمایت از انجام مطالعات هزینه اثربخشی آموزش عالی سلامت

حمایت از انجام مطالعات بازگشت سرمایه آموزش عالی سلامت

حمایت از انجام مطالعات افزایش بهره وری آموزش عالی سلامت

شاخص های پایش:

تعداد دانشگاه هایی که شهریه خود را بر اساس محاسبات هزینه تمام شده تعیین می کنند.

تعداد مطالعات انجام شده با موضوع هزینه اثربخشی آموزش عالی سلامت

تعداد مطالعات انجام شده با موضوع بازگشت سرمایه آموزش عالی سلامت

تعداد مطالعات انجام شده با موضوع افزایش بهره وری آموزش عالی سلامت

محور:

طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیر بودجه ای۳ آموزش عالی سلامت مبتنی بر مطالعات هزینه اثربخشی، بازگشت سرمایه و افزایش بهره وری

اهداف:

توسعه مدل جامع درآمدزایی دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی مدل گرانت های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی مدل وام های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی

طراحی مدل سوبسیدهای درونی )از رشته های کم اولویت به رشته های پر اولویت، از رشته های پرتقاضا به رشته های کم تقاضا و از فراگیران برخوردار به فراگیران محروم( در دانشگاه های علوم پزشکی

شاخص های پایش:

درصد درآمد دانشگاه های علوم پزشکی که از محل های غیر بودجه ای تامین می گردد.

میزان سوبسید غنی به فقیر در صندوق درآمدهای شهریه ای دانشگاه ها