سازوکارتعامل مرکز با دبیر خانه طرح تحول

تعداد بازدید:۱۹۸

تحول در نظام سلامت بدون شک یکی از بزرگترین و اثرگذارترین اقداماتی است که در هر کشوری میتواند ضامن رشد و توسعه پایدار در آن جامعه گردد، تا آنجا که آثار این تحول در شئونات زندگی مردم نمایان شده و موجبات رضایتمندی جامعه را فراهم خواهد نمود اما تحقق اهداف این تحول در گرو اعتلای نظام آموزش عالی سلامت است که وظیفه تربیت وتامین منابع انسانی کارآمدرا برای اجرای این برنامه بر عهده دارد. برنامه طرح تحول و نوآوری در آموزش عالی سلامت در قالب ۱۱بسته تحولی و یک برنامه پایش تدوین گردیده است که محور های مختلف را برای طراحی، پیاده سازی و رصد برنامه تحول در آموزش علوم پزشکی در بر میگیرد. دبیرخانه طرح تحول در مرکز ودر راستای اجرای طرح تحول آموزش پزشکی استراتژی خود را تعیین و فعالیت خود مطالعات قرار گرفته را شروع نموده است . مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده، به صورت مستقیم و نزدیک با بسته، طرح تحول عجین شده است به گونه‌ای که مرزواضحی بین اجرای فعالیت‌های طرح تحول و مرکز مطالعات وجود ندارد. بنابراین لازم است تا علاوه بر پیشبرد اهداف اصلی خود، سهم بزرگی در راستای پیاده‌سازی بسته تحول آموزش نیز داشته باشد. بر این اساس، لازم است ساز و کار تعامل مرکز مطالعات با بسته، تحول آموزش به صورتی مشخص شود که رسالت هر دو به درستی محقق شود. ساز و کار تعامل این مرکز با دبیرخانه طرح تحول و نوآوری در آموزش به صورت زیر می‌باشد:

  1. مسئولیت برگزاری جلسات مرتبط با طرح تحول بر عهده مدیر EDC  و با هماهنگی معاونت آموزشی می باشد.جلسات طرح تحول با حضور معاونت آموزشی و مدیر EDC مشروعیت می‌یابد.
  2. ارائه گزارش بسته طرح تحول بر عهده‌ی مسئول هر بسته است که در قالب جلسات ارائه گزارش سه ماهه انجام می‌شود
  3. مسئولین بسته‌های طرح تحول، مستندات مربوط به پیاده سازی برنامه‌های طرح تحول بر اساس برنامه عملیاتی دانشکده را در موعد مقرر به دبیرخانه پایش طرح تحول ارجاع نمایند
  4. این مرکز همچنین از طریق مشارکت در برگزاری کارگاه‌های وابسته به بسته، طرح تحول با این دبیرخانه همکاری دارد.
  5. به طور کلی همکاری EDC در طرح تحول آموزش، به گونه‌ای است که به فعالیت‌های آن در راستای رسالت مرکز مطالعات خللی وارد نشود.