مسئولین بسته ها

تعداد بازدید:۲۳۰

کارشناس اموزش

مسئول کارگروه

نام بسته

فریده رهنما

دکتر مرتضی همت

آینده نگاری و مرجعیت علمی در آموزش پزشکی

فرزانه طالب حقیقی

دکتر ادریس حسین زاده

حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم

فریده رهنما

دکتر محسن فلاحتی

آموزش پاسخگو و عدالت محور

رقیه رفعتی

دکتر مختار مهدوی

توسعه راهبردی، هدفمند و مأموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت

نیره طالبی

دکتر مجتبی ذکایی

آمایش سرزمینی، مأموریت گرایی، تمرکززدایی و ارتقاء توانمندی دانشگاه ها

شهره نعمتی

زهرا مداح

اعتلای اخلاق حرفه ای

فرزانه طالب حقیقی

دکتر مرتضی همت

بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

منصوره فشکی

دکتر نیره باغچقی

توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

منصوره فشکی

دکتر گلی ارجی

ارتقاء نظام ارزیابی وآزمون های علوم پزشکی

نیره طالبی

دکتر نیره با غچقی

اعتبار بخشی موسسات و بیمارستان های آموزشی

مژگان فرامرزی

دکتر ساسان گازرانی

توسعه و ارتقاء زیر ساختهای آموزش علوم پزشکی

فریده رهنما

دکتر گلی ارجی

بسته پایش تحول

شرح وظایف دبیرخانه طرح تحول در آموزش علوم پزشکی :

  • تشکیل کار گروههای بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی
  • توجیه و آموزش بسته های تحول به اعضای کارگروهها
  • اطلاع رسانی طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی در سطح دانشکده
  • ایفای نقش راهبردی طرح تحول در سطح دانشکده
  • نظارت بر عملکرد کارگروه ها( مسئولین هر کارگروه بایدفصلی  یک کارگروه را تشکیل دهند و مستندات وگزارش را به دبیرخانه تحول ارسال نمایند)
  • پایش عملکرد کارگروه ها( جلسه های پایش هر 6ماه تشکیل می گردد)
  • برقراری ارتباط با دبیر خانه کلان منطقه شش آمایشی کشور و وزارت متبوع
  • همکاری با دبیر خانه کلان منطقه شش آمایشی کشور و ارائه عملکرد دانشکده