اعضای کمیته دانشجویی

تعداد بازدید:۲۰۰

 

ردیف

اعضا

سمت

1

دکتر گلی ارجی

مدیر مرکز مطالعات

2

دکتر پریسا حسینی

مسئول واحد کمیته دانشجویی توسعه آموزش

3

زاهده خوش نظر

دبیر کمیته

4

فائزه عروجی

عضو فعال