اعضای کمیته دانشجویی

تعداد بازدید:۱۵۱

 

ردیف

اعضا

سمت

1

دکتر مرتضی همت

معاون آموزش، پژوهش، فرهنگی و تحقیقات

2

دکتر گلی ارجی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

3

دکتر ادریس حسین زاده

مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی

4

دکتر پریسا حسینی

عضو هیات علمی

5

زاهده خوش نظر

دانشجو و دبیر کمیته