شرح وظایف کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۲۴۳

این کمیته در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی در موارد زیر فعالیت می‌نماید:

1) آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزشی

2) بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. برگزاری سمینارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان

ب. ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی

پ .جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

3) برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:

الف. جلسات درون و برون دانشگاهی

ب. همایش‌ها و جشنواره ها

پ. رسانه‌های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و...

4) مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:

الف. آشناسازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

ب. همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول

پ. مشارکت در انجام مأموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها

ت. مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روزرسانی آنها

ث. مشارکت در ارزیابی های کیفی، خودارزیابی و ارزیابی های محوله

5) خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی‌های کمیته های دانشجویی

6) به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیت‌های کمیته دانشجویی

7) همکاری و مشارکت در فعالیت‌های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

8) همکاری و مشارکت در فعالیت‌های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی‌های فعالیت‌های آموزشی از طریق:

الف. مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی‌های برنامه، دورهاعضای هیأت علمی، کارکنان و فرآیندهای آموزشی

ب . مشارکت در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویان

9) همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی های ایده های نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

10) بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی

11) جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش‌ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش‌ها و مجامع ملی و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

12) تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه