اهداف کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

تعداد بازدید:۱۹۸
  • هدفمندسازی و فراهم کردن زمینه‌های پژوهش در آموزش برای تمام دانشجویان
  • گسترش نوآوری و کارآفرینی
  • شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه‌های مختلف
  • نظام‌مند کردن حضور موثر در مجامع علمی بین‌المللی
  • گسترش روابط عمومی و انتشارات