شرح وظایف کمیته ارزشیابی اساتید

تعداد بازدید:۲۸۱

- اجرا  و نظارت  بر تدوین، بازنگری و اجرای فرم‌های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو، مافوق، همکار و خود ارزیابی در برنامه ارزشیابی استاد

-ارزشیابی اعضای هیئت علمی(ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون ها)

-ارزشیابی برنامه های درسی(برنامه های درسی تدوین شده(

-ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

-گزارش فصلی عملکرد واحد ارزیابی به  معاونت محترم آموزش تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

-مشارکت در بررسی راه‌های ارتقاء کیفیت آموزشی و افزایش انگیزه هیأت علمی

-انجام پیگیری‌های لازم و مستمر به منظور استقرار نظام پیشرفته و مکانیزه ( سامانه ارزشیابی تحت وب دانشگاه) جهت افزایش دقت ،سرعت و کیفیت آن و گزارش گیری و گزارش دهی.

-انجام کلیه مراحل ارزشیابی اعضای هیأت علمی بر اساس در سامانه الکترونیکی تحت وب 

-بازخورد نتایج ارزشیابی دانشجویی به اعضای هیأت علمی از طریق وب و ارسال کارنامه نهایی (دانشجویی و مدیریتی) در پایان هر نیم سال

-درج نمرات ارزشیابی اعضای هیأت علمی با احتساب میانگین ارزشیابی دانشجو و همکار و مافوق از همکار در عملکرد فعالیت‌های آموزشی جهت ارائه در کمیته ارتقاء اساتید .

ارزیابی آزمون های دروس تئوری و ارائه گزارش نتایج به ذینفعان  

-  بررسی نتایج تجزیه و تحلیل سؤالات  آزمون (ضریب دشواری، ضریب همبستگی سوال با آزمون، همبستگی میان سوالات آزمون و غیره)

 -  ارائه بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی به واحد توانمند سازی اساتید درخصوص اجرای کارگا ه های مرتبط