اعضاء کمیته آموزش مجازی

تعداد بازدید:۴۷۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

مرتبه

1

دکتر مرتضی همت

معاون آموزشی تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

فناوری اطلاعات سلامت 

دانشیار

2

دکتر نعمت اله عزیزی

مدیر آموزش و تحقیقات

سلامت در بلایا

استادیار

3

دکتر یلدا ملک زادگان

مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

باکتری شناسی پزشکی

استادیار

4

دکتر رضا نعمتی 

هیئت علمی

مهندسی بهداشت محیط

استادیار

7

فاطمه حقیقت دوست

کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

بهداشت محیط

کارشناس