معرفی کارشناس واحد برنامه ریزی

تعداد بازدید:۴۰۱

خانم فاطمه حقیقت دوست

مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی (Lesson plan)

شماره تماس:08642343395-داخلی118

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی