معرفی کارشناس واحد ارزشیابی

تعداد بازدید:۱۸۰

خانم مهسا وفایی فر

مسئول نظارت  ارزشیابی اساتید

شماره تماس:08642343395-داخلی118

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی