اعضای واحد برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۵۱۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مرتضی همت

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

2 دکتر نعمت اله عزیزی مدیر آموزش و پژوهش
3 دکتر یلدا ملک زادگان مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
4

دکتر نیره باغچقی

مدیر گروه پرستاری

5

دکتر مریم سعیدی

مدیر گروه فوریت های پزشکی

6

دکتر گلی ارجی

مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت

7

دکتر پریسا حسینی

مدیر گروه بهداشت عمومی

9

دکتر حسین آذرپیرا

مدیر گروه بهداشت محیط

10

دکتر میلاد عباسی

مدیر گروه بهداشت حرفه ای

11

دکتر شیرین براتی

مدیر گروه علوم پایه

12

خانم سمیه خادمی

مدیر گروه هوشبری

13 خانم مولود میاهی آمار زیستی