اعضای واحد برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۲۱۰

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته

مرتبه

1

دکتر مرتضی همت

معاون آموزشی تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

فناوری اطلاعات سلامت

استادیار

2

دکتر نعمت الله عزیزی

مدیر آموزش و تحقیقات

مدیریت بلایا

استادیار

3

دکتر گلی  ارجی

مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار

4

دکتر حمیدرضا کوهستانی

هیئت علمی

آموزش پزشکی

استادیار

5

دکتر نیره باغچقی

هیئت علمی

پرستاری

استادیار

6

دکتر رضا نعمتی

هیئت علمی

بهداشت محیط

استادیار

7

مهسا وفایی فر

کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

میکروب شناسی بالینی

کارشناس