اعضای واحد برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۲۷۲

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر مرتضی همت

معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

2

دکتر نیره باغچقی

مدیر گروه پرستاری

3

دکتر مریم سعیدی

مدیر گروه فوریت های پزشکی

4

دکتر گلی ارجی

مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت

5

دکتر پریسا حسینی

مدیر گروه بهداشت عمومی

6

دکتر حسین آذرپیرا

مدیر گروه بهداشت محیط

7

دکتر محمد طاهر

مدیر گروه اتاق عمل

8

دکتر میلاد عباسی

مدیر گروه بهداشت حرفه ای

9

دکتر شیرین براتی

مدیر گروه علوم پایه

10

خانم سحر طالب

مدیر گروه مامایی