فرآیند های واحد برنامه ریزی درسی

  • فرایند ارزیابی طرح درس اساتید 
  • فرآیند داوری طرح درس