فعالیتهای اجرایی واحد توانمند سازی اساتید

تعداد بازدید:۴۸۰

فعالیت

گروه هدف

مسئول اجرا

زمان اجرا

نیازسنجی آموزشی

همه اساتید

واحد توانمند سازی اساتید 

فروردین ماه هر سال

برگزاری جلسه کمیته توانمند سازی

اعضای کمیته 

واحد توانمند سازی اساتید 

انتهای هر فصل 

تدوین برنامه آموزشی

همه اساتید 

واحد توانمند سازی اساتید 

ابتدای سال 

اجرای برنامه های آموزشی

همه اساتید 

واحد توانمند سازی اساتید 

مستمر در طول سال

ارزشیابی برنامه های آموزشی

برنامه های اجرا شده

واحد توانمند سازی اساتید 

مستمر در طول سال

بازنگری برنامه آموزشی

برنامه های پیش رو 

واحد توانمند سازی اساتید 

مستمر در طول سال