لیست کارگاههای برگزار شده در سال ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۱۱۰

ف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ برگزاری

نحوه برگزاری

1

روش تدریس مقدماتی

دکتر ابوالفضل خوشی

99/04/31

حضوری

علوم پزشکی ساوه

2

روش تدریس پیشرفته

دکتر ابوالفضل خوشی

99/09/24

مجازی

علوم پزشکی ساوه

3

اهمیت و مدلهای برنامه ریزی
درسی

دکتر سونیا اویسی

99/10/21

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

5

نگارش اهداف ، طرح درس، طرح دوره

دکتر محمد مسعود وکیلی

99/10/22

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

6

برقراری ارتباط صحیح بین استاد/دانشجو

خانم دکتر رضایی منش

99/10/29

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

7

معرفی و آموزش نرم افزارهای تدوین محتوای الکترونیکی

دکتر مهران قلعه نویی

99/11/5

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

8

اصول تهیه اسلایدهای پاورپوینت

خانم دکتر ندا موسوی

99/11/6

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

9

نحوه تعامل با دانشجویان نسل هزاره

دکتر هدی احمری طهران

99/11/12

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

10

معرفی انواع روشهای تدریس تعاملی (کلاس وارونه،) PBLو ...

دکتر مهسا شکور

99/11/13

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

11

انواع روشهای تدریس بالینی

دکتر هدی احمری طهران

99/11/19

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

12

انگیزش دانشجویان- فنون تدریس انگیزشی

دکتر علی نوروزی

99/11/20

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

13

تعاریف-سودمندی آزمون-تحلیل
آزمون- بلوپیرنیت

دکتر محمود کهن

99/11/26

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

14

نحوه طراحی سوالات
چند گزینه ای

دکتر مهسا شکور

99/11/27

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

15

آزمونهای Mini–CEX ،DOPSو ..

دکتر مهسا شکور- دکتر محمود
کهن

99/12/3

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

16

معرفی انواع روشهای کمی پژوهش در آموزش

دکتر حمیدرضا کوهستانی

99/12/10

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

17

مبانی دانش پژوهی آموزشی معیارهای گلاسیک

دکتر سونیا اویسی

99/12/11

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

18

تعهد حرفه ای

دکتر لیلا نعیمی

99/12/17

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

19

روش پژوهش کیفی در آموزش علوم پزشکی

دکتر فرهاد رمضانی بدر

99/12/18

مجازی

مشترک با کلان منطقه 6 آمایشی کشور

20

آموزش مقدماتی نرم افزار SPSS

دکتر بیرجندی

99/12/18

مجازی

علوم پزشکی ساوه