فرم نیاز سنجی آموزشی

تعداد بازدید:۵۴۷

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده بر این باور است رشد و توانمندی اساتید و اعضا هیات علمی در ابعاد آموزشی علوم پزشکی و تخصصی و مهارت های مشاوره ای و هم چنین اخلاق حرفه ای و انجام پژوهش هایی در زمینه آموزشی، نوآورانه و دانش پژوهی دارای اهمیت می باشد، لذا در راستای رسیدن به هدف افزایش توانمندی آموزشی اساتید، سالیانه برنامه های متفاوتی مانند آموزش  از طریق کارگاه های آموزشی حضور و غیر حضوری ، تهیه پمفلت و بروشورهای آموزشی و ... را برنامه ریزی و اجرا می نماید. کمیته توانمند سازی اساتید مرکز مطالعات به منظور برنامه ریزی دقیق تر و مطابق با نیازهای آموزشی اساتید، فرم نیازسنجی عناوین آموزشی را طراحی نموده و  هر سال نظرات اساتید را در خصوص نیازهای آموزشی سال آینده جمع آوری و پس از برنامه ریزی و هماهنگی های لازم،  برنامه اجرایی سال آینده را تدوین می کند.