معرفی واحد توانمند سازی اساتید

تعداد بازدید:۵۹۷

توجه به نقش و جایگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه در پیشبرد آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین ابعاد حیات دانشگاهی، توجه به مقوله توانمندسازی اعضاء هیات علمی در ابعاد مختلف یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود. یکی از اصلی ترین وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، پیشنهاد سیاستهای توسعه نیروی انسانی حوزه آموزش علوم پزشکی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دوره های توانمندسازی آموزشی و در نهایت ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای توانمندسازی آموزشی می باشد. شکی نیست که توانمندسازی آموزشی اعضاء هیات علمی تنها راهکار ارتقاء کیفی فعالیتهای آموزشی در دانشگاه نیست و برای تحقق این مهم مجموعه ای از اقدامات درهم تنیده و سیاست گذاری صحیح و مناسب مورد نیاز می باشد.

اهداف:

  1. ارتقاء سطح توانمندیهای آموزشی اساتید
  2. ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی اساتید
  3. برگزاری برنامه های آموزشی
  4. بهره گیری از مشارکت حداکثری اساتید در کلیه فعالیتهای آموزشی واحد توانمند سازی
  5. بهره گیری از مشارکت حداکثری اساتید سایر مراکز علمی و آموزشی در سراسر کشورجهت توانمند سازی اساتید

مسئول واحد: خانم فرزانه عرب

کارشناس واحد: خانم فاطمه حقیقت دوست

شرح وظایف واحد به شرح ذیل می باشد:


لینک دانلود فایل