اعضاء کمیته ارزشیابی اساتید

تعداد بازدید:۴۴۸

شرح وظایف کمیته ارزشیابی اساتید:

 • اجرا  و نظارت  بر تدوین، بازنگری و اجرای فرم‌های مختلف برای استفاده از نظرات دانشجو، مافوق، همکار و خود ارزیابی در برنامه ارزشیابی استاد
 • ارزشیابی اعضای هیئت علمی(ارزیابی عملکرد آموزشی اساتید، ارزیابی الگوی های نوین تدریس و تحلیل آزمون ها)
 • ارزشیابی برنامه های درسی(برنامه های درسی تدوین شده)
 • ارزشیابی درونی گروه های آموزشی
 • گزارش فصلی عملکرد واحد ارزیابی به  معاونت محترم آموزش تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی
 • مشارکت در بررسی راه‌های ارتقاء کیفیت آموزشی و افزایش انگیزه هیأت علمی
 • انجام پیگیری‌های لازم و مستمر به منظور استقرار نظام پیشرفته و مکانیزه (سامانه ارزشیابی تحت وب دانشگاه) جهت افزایش دقت ،سرعت و کیفیت آن و گزارش گیری و گزارش دهی.
 • انجام کلیه مراحل ارزشیابی اعضای هیأت علمی بر اساس در سامانه الکترونیکی تحت وب 
 • بازخورد نتایج ارزشیابی دانشجویی به اعضای هیأت علمی از طریق وب و ارسال کارنامه نهایی (دانشجویی و مدیریتی) در پایان هر نیم سال
 • درج نمرات ارزشیابی اعضای هیأت علمی با احتساب میانگین ارزشیابی دانشجو و همکار و مافوق از همکار در عملکرد فعالیت‌های آموزشی جهت ارائه در کمیته ارتقاء اساتید .
 • ارزیابی آزمون های دروس تئوری و ارائه گزارش نتایج به ذینفعان  
 • بررسی نتایج تجزیه و تحلیل سؤالات  آزمون (ضریب دشواری، ضریب همبستگی سوال با آزمون، همبستگی میان سوالات آزمون و غیره)
 • ارائه بازخورد نتایج حاصل از ارزیابی به واحد توانمند سازی اساتید درخصوص اجرای کارگا ه های مرتبط

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاء

سمت

رشته

مرتبه

1

آقای دکتر مرتضی همت

معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

فناوری اطلاعات سلامت

دانشیار

2

آقای دکتر نعمت اله عزیزی

مدیریت محترم آموزش و تحقیقات- هیئت علمی گروه پرستاری

سلامت در بلایا

استادیار

3

خانم دکتر یلدا ملک زادگان

مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

باکتری شناسی پزشکی

استادیار

4

خانم فاطمه حقیقت دوست

کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

بهداشت محیط

کارشناس