اعضاء کمیته ارزشیابی اساتید

تعداد بازدید:۲۵۵

ردیف

نام و نام خانوادگی اعضاء

سمت

رشته

مرتبه

1

آقای دکتر  حمیدرضا کوهستانی

معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی، فرهنگی

آموزش پزشکی

استادیار

2

آقای دکتر  ساسان گازرانی

مدیریت محترم آموزش و تحقیقات- هیئت علمی گروه فیزیولوژی

فیزیولوژی

استادیار

3

خانم دکتر گلی  ارجی

مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار

4

آقای دکتر مرتضی همت

هیئت علمی

فن آوری اطلاعات سلامت

استادیار

5

خانم منصوره  فشگی

کارشناس مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

پرستاری

کارشناس