زمان بندی ارزشیابی اساتید

تعداد بازدید:۳۹۹

جدول زمان بندی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

مقطع تحصیلی

زمان اجرای ارزشیابی

حیطه ارزشیابی

کلیه مقاطع تحصیلی موجود دردانشکده

پایان هر نیمسال*

"درفرجه امتحانات قبل از برگزاری

امتحانات پایان ترم "

نظری و عملی

کارورزان وکارآموزان

پایان دوره کارآموزی/کارورزی

عرصه بالین