برنامه کمیته دانش پژوهی دانشگاه

تعداد بازدید:۴۲۵

ردیف

فعالیت

مسئول

زمان برگزاری

1

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه دانش پژوهی

واحد EDC

2

برگزاری جلسات همفکری با اعضاء گرو ه های آموزشی در جهت ترغیب و همکاری برای تدوین طرحهای نوآرانه و فرایندهای دانش پژوهی

واحد EDC

3

تدوین طرحهای نوآورانه و فرایندهای دانش پژوهی

واحد EDC

4

مشاوره اختصاصی با اساتید در زمینه دانش پژوهی

واحد EDC