معرفی واحد دانش پژوهی

تعداد بازدید:۲۲۳

از آنجا که فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده ای از فعالیتهای اعضای هیأت علمی را تشکیل می دهند، ضروری است تلاش و کوشش ایشان در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزش گذاری شود. فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهی) انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه های جدید است.جایگاه و اهمیت این نوع فعالیتها در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمایت از این نوع فعالیتها از رسالتهای اصلی هر نظام آکادمیک می باشد.

اهداف واحد:

  • بررسی و کارشناسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی
  • ارائه پیشنهاد در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشکده
  • اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشکده