معرفی واحد دانش پژوهی

تعداد بازدید:۴۰۶

تعریف دانش پژوهی

هانسن و روبرت دانش پژوهی را توسعه مرزهای دانش یا تبدیل دانش به شکل‌های کاربردی توسط ذهنی خلاق و به شیوه ایی بدیع تعریف نموده اندکه باید مورد ارزیابی توسط گروه همگنان قرا گیرد و نتایج آنها بطور عمومی منتشر شود. بدین ترتیب فعالیتی دانش پژوهی محسوب می‌شود که:

  • بدیع، نوآورانه و مبتنی بر رویکرد عالمانه ( Scholarly approach ) باشد.
  • به نوعی انتشار یافته باشد که امکان دسترسی عموم به آن فراهم شده باشد.
  • توسط گروه خبرگان همگن مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

فعالیت پژوهشی که تاکنون انجام می‌دادیم فعالیتی نو بود که زمانی که آن را بصورت مقاله در یک ژورنال داخلی یا خارجی منتشر می‌نمودیم، این فعالیت ثبت شده، قابل شناسایی و ردگیری بود.ژورنال‌ها شیوه انتشار یافته‌های پژوهشی برای عموم است و گروههای ممیزی ژورنال‌ها هم که آنها را برای انتشار ارزیابی می‌کنند، همان گروه خبرگان هستند که محصول / مقاله را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند. پس فعالیت دانش پژوهی فعالیتی بدیع با رویکرد دانش پژوهانه ( Scholarship approach ) است.

از آنجا که فعالیت های آموزشی بخش مهمی از رسالت مؤسسات آموزش عالی و قسمت عمده ای از فعالیتهای اعضای هیأت علمی را تشکیل می دهند، ضروری است تلاش و کوشش ایشان در این عرصه نیز به نحو مناسب ارزش گذاری شود. فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهی) انجام فعالیتی بدیع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهای دانش و ورود به عرصه های جدید است.جایگاه و اهمیت این نوع فعالیتها در نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمایت از این نوع فعالیتها از رسالتهای اصلی هر نظام آکادمیک می باشد.

اهداف واحد:

  • بررسی و کارشناسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی
  • ارائه پیشنهاد در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشکده
  • اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشکده

مسئول واحد: خانم دکتر گلی ارجی

کارشناس واحد: آقای مسعود پیروز ارجمندی

شرح وظایف واحد:


لینک دانلود فایل