دانش پژوهی

تعداد بازدید:۲۳۳

تعریف دانش پژوهی

هانسن و روبرت دانش پژوهی را توسعه مرزهای دانش یا تبدیل دانش به شکل‌های کاربردی توسط ذهنی خلاق و به شیوه ایی بدیع تعریف نموده اندکه باید مورد ارزیابی توسط گروه همگنان قرا گیرد و نتایج آنها بطور عمومی منتشر شود. بدین ترتیب فعالیتی دانش پژوهی محسوب می‌شود که:

بدیع، نوآورانه و مبتنی بر رویکرد عالمانه ( Scholarly approach ) باشد.

به نوعی انتشار یافته باشد که امکان دسترسی عموم به آن فراهم شده باشد.

توسط گروه خبرگان همگن مورد ارزیابی قرار گرفته باشد.

فعالیت پژوهشی که تا کنون انجام می‌دادیم فعالیتی نو بود که زمانی که آن را بصورت مقاله در یک ژورنال داخلی یا خارجی منتشر می‌نمودیم، این فعالیت ثبت شده، قابل شناسایی و ردگیری بود.ژورنال‌ها شیوه انتشار یافته‌های پژوهشی برای عموم است و گروههای ممیزی ژورنال‌ها هم که آنها را برای انتشار ارزیابی می‌کنند، همان گروه خبرگان هستند که محصول / مقاله را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهند. پس فعالیت دانش پژوهی فعالیتی بدیع با رویکرد دانش پژوهانه ( Scholarship approach ) است.