کارشناسان واحد فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۳۳۰

نام

سمت

شماره داخلی

مهندس احد

کارشناس فناوری اطلاعات

08648501-119

مهندس گرانمایه

کارشناس فناوری اطلاعات

08642343395-داخلی 108