معرفی کارشناس

تعداد بازدید:۳۲۷

خانم  مهسا وفایی فر

مسئول نظارت  ارزشیابی اساتید وکارکنان

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی