معرفی کارشناس

تعداد بازدید:۲۵۱

خانم  مهسا وفایی فر

مسئول نظارت  ارزشیابی اساتید وکارکنان

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

اهم فعالیت ها   :   

*ارزشیابی اساتید 360درجه(  ارزشیابی تحت وب(:

 • ارزشیابی دانشجو از استاد
 • ارزشیابی اساتید بالینی  از نظر دانشجویان(کارآموزی-کارورزی)
 • ارزشیابی اساتید  هیئت علمی از ازنظر همکار
 • ارزشیابی رئیس دانشکده از اساتید
 • ارزشیابی معاونت آموزشی از اساتید هیئت علمی
 •  خودارزیابی اساتید
 • تحت وب نمودن فرآیند ارزشیابی
 • بهبود کیفی و بازنگری فرمهای ارزشیابی
 • جمع آوری ،تفسیر ،تحلیل نتایج ارزشیابی اساتید
 • ارائه بازخود به گروههای هدف
 • پیگیری ترفیع ،ارتقاء  سالیانه اساتید هیئت علمی

* ارزیابی آزمون ها بصورت آنالیز آزمون (OMR)"تصحیح پاسخنامه ها-تعریف آزمون-تحلیل آزمون"

*پیگیری و  ارزیابی کیفیت طرح درسها( Lesson Plan) بمنظور سازماندهی فعالیت های آموزشی .